Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Esbjerg Sektorplan for Sundhed og Omsorg 2015-2027 -

Esb­jerg Sek­tor­plan for Sund­hed og Omsorg 2015–2027

Esbjerg Sektorplan for Sundhed og Omsorg 2015-2027

ESBJERG SEKTORPLAN FOR SUNDHED OG OMSORG 2015–2027

Ordre­gi­ver: Esb­jerg Kommune

Archi­Meds rol­le: Ana­ly­ti­ker og rådgiver

Peri­o­de: 2015

Archi­Med har i for­bin­del­se med udvik­ling af Esb­jerg Sek­tor­plan for Sund­hed og Omsorg 2015–2027 bidra­get med afdæk­ning af eksi­ste­ren­de ple­je­for­hold, kva­li­fi­ce­ring af ana­ly­ser, oplæg omkring rele­van­te pro­blem­stil­lin­ger, her­un­der sam­men­hæn­gen mel­lem bor­ger-, ser­vi­ce og bolig­typo­lo­gi­er samt gra­fisk arbej­de. Alt sam­men med det for­mål at defi­ne­re frem­ti­di­ge behov for are­a­ler til bebyg­gel­se for seni­o­rer. Til grund for ana­ly­ser­ne lå demo­gra­fi­ske frem­skriv­nin­ger, sund­heds­da­ta, ensom­heds­da­ta, data omkring bolig­stan­dard etc.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09