Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Elisabeth Centeret, Aktiv Center, Holbæk Kommune -

Elisa­beth Cen­te­ret, Aktiv Cen­ter, Hol­bæk Kommune

IMG_0410

ELISABETH CENTERET, AKTIV CENTER, HOLBÆK KOMMUNE

Sam­let are­al: 1.800 m2

Ordre­gi­ver: Hol­bæk Kommune

Archi­Meds rol­le: Udvik­ling af kon­cept­pro­gram med efter­føl­gen­de eva­lu­e­ring og justering

Peri­o­de: 2014–16

Aktiv­cen­tre­ne i Hol­bæk Kom­mu­ne er en vig­tig aktør inden­for kom­mu­nens soci­al- og sund­heds­til­bud, for­di det er dér, at bor­ge­re og især pen­sio­ni­ster mødes med hin­an­den og tager del i de man­ge ser­vi­ce­til­bud, der er inden for reha­bi­li­te­ring og sund­heds­frem­me. Målet er, at den­ne rol­le udvik­les og for­stær­kes med hen­blik på, at aktiv­cen­tre­ne frem­over vil være pen­sio­ni­ster­nes og de ældres fore­truk­ne sted i for­bin­del­se med visi­te­re­de ydel­ser, samt del­ta­gel­se i soci­al- og sund­heds­frem­men­de akti­vi­te­ter på eget initiativ.

Med udgangs­punkt i Elisa­beth Cen­te­ret på Carl Ref­f­svej var det Hol­bæk Kom­mu­nes ønske, at Archi­Med udvik­le­de og assi­ste­re­de med imple­men­te­rin­gen af et kon­cept for cen­tre­ne i hele kom­mu­nen. Kon­cept­pro­gram­met omfat­ter en beskri­vel­se af, hvor­dan cen­te­rets ind­hold præ­ges af sam­ar­bej­de, syner­gi og stem­ning, samt hvor­dan man ind­ret­ter de fysi­ske ram­mer i og omkring den enkel­te byg­ning på en flek­si­bel, drif­t­ef­fek­tiv og mål­fo­ku­se­ret måde.

Man­ge af kon­cep­tets for­slag til både indret­ning og sam­ar­bej­de er nu kom­met ind i dag­lig­da­gen og rum­me­ne på cen­te­ret. En eva­lu­e­rings­wor­ks­hop i janu­ar 2016 viste gene­relt stor til­freds­hed og glæ­de ved cen­te­rets for­stær­ke­de stem­ning af kol­lek­tivt ejer­skab blandt de for­skel­li­ge bru­ge­re af huset til at få hver­da­gen og de man­ge akti­vi­te­ter, huset kan og skal rum­me til at fun­ge­re til både glæ­de og gavn for bor­ge­rens triv­sel og egenomsorg, og med­ar­bej­der­nes arbejds­mil­jø og kva­li­tet i arbej­det med og om borgerne.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09