Egnet­heds­vur­de­ring

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

EGNETHEDSVURDERING

Hvor­dan sik­res effek­tiv res­sour­ceud­nyt­tel­se og kva­li­tet til bru­ger­ne i sam­men­hæn­gen mel­lem de fysi­ske ram­mer og det, der fore­går i dem?

Igen­nem egnet­heds­vur­de­rin­gen bli­ver det muligt at afslø­re, om giv­ne fysi­ske ram­mer pas­ser til eller vil kun­ne pas­se til en given sund­heds­virk­som­hed. Enten for­di en funk­tion skal bli­ve i byg­nin­gen, men på en bed­re måde, eller for­di fysi­ske ram­mer over­ve­jes gen­brugt til andre for­mål end det oprin­de­li­ge. Archi­Med har stor erfa­ring med at udfø­re egnet­heds­vur­de­ring i for­bin­del­se med sund­heds­virk­som­he­der, for­di vores kom­pe­ten­ce­kom­bi­na­tion gør det muligt både at udfor­dre de fysi­ske ram­mer og det, der skal fore­gå i dem, og i sid­ste ende sik­re, at det hele hæn­ger bed­re sammen.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09