Effek­ti­vi­se­ring

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

EFFEKTIVISERING

Vi har stor erfa­ring med kort­læg­ning af effek­ti­vi­se­rings­po­ten­ti­a­ler i sund­heds­virk­som­he­der. Vi foku­se­rer på sam­men­hæn­gen mel­lem de fysi­ske ram­mer og det, der fore­går i dem, gen­nem et blik på hele sundhedsinstitutionen.

I begre­bet effek­ti­vi­se­ring lig­ger, at der opnås størst muligt mål­op­fyl­del­se for de giv­ne res­sour­cer. Der­for er måle­ne ikke ude­luk­ken­de øko­no­mi­ske, men kan også være foku­se­ret på kva­li­tet, arbejds­mil­jø og andre para­me­tre, som er vig­ti­ge­re at ska­be for­bed­rin­ger af, og som i sid­ste ende også påvir­ker øko­no­mi­en. Der­for er vores måde at arbej­de med effek­ti­vi­se­ring på præ­get af, at vi opsæt­ter bre­de effek­t­mål, som rela­te­rer sig til de bund­linjer i drif­ten, som er sær­ligt vig­ti­ge for per­so­na­let og patien­ten. Det gør vi ved bl.a. at ana­ly­se­re på bud­get- og regn­skab, nøg­le­tal, lave tids­stu­di­er, kort­læg­ning og opti­me­ring af pro­ces­ser og arbejds­gan­ge, ana­ly­ser af effek­ti­vi­se­rings­po­ten­ti­a­le og Lean procesoptimering.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09