Domea — Kon­cept for demens­ven­ligt plejehjem

 

Peri­o­de: 2016–2017

Opga­ven:

Med udgangs­punkt i en gen­nem­gang af 5 typi­ske ple­je­hjem/-cen­tre udar­bej­der Archi­Med en evi­dens­ba­se­ret desig­n­a­na­ly­se af for­bed­rings­be­hov og -poten­ti­a­ler. Ana­ly­sen skal også beskri­ve græn­se­fla­der­ne mel­lem boligsel­skab, kom­mu­ne og bebo­er i rela­tion til byg­nings- og bolig­for­bed­rin­ger og -vedligeholdelse.

Ana­ly­sen er grund­lag for udar­bej­del­sen af et kon­cept for demens­ven­lig­gø­rel­se. Et kon­cept, der for­hol­der sig til både ude­rum og inde­rum, byg­ning­s­lay­out (plan­løs­ning og funk­tio­na­li­tet), bolig­lay­out, indret­ning samt drift og vedligeholdelse.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09