DNV Gød­strup — Kon­cept­pro­gram for Logistik

DNV Gødstrup - Konceptprogram for Logistik 1

DNV GØDSTRUP — DET NYE HOSPITAL I VEST/LOGISTIK

Sam­let are­al: 130.000 m2

Anlægs­sum: 4,1 mil­li­ar­der kr.

Ordre­gi­ver: Pro­jekt­se­kre­ta­ri­a­tet DNV-Gødstrup

Archi­Meds rol­le: Kon­su­lent for råd­gi­ver ifm. udvik­ling og kva­li­tets­sik­ring af logistikkoncepter

Peri­o­de: 2012 -

I for­bin­del­se med DNV Gød­strup — Kon­cept­pro­gram for Logi­stik har byg­her­re efter­lyst øget gen­nem­gang og belys­ning af de logi­sti­ske kon­cep­ter for pro­jek­tet. Archi­Med er i den for­bin­del­se ansat som kon­su­lent for CuraVi­ta til at bistå den­ne opga­ve. Essen­sen er løben­de at ana­ly­se­re pro­jek­tet med det for­mål at loka­li­se­re opmærk­som­heds­punk­ter og kri­ti­ske flows samt vej­le­de råd­gi­ver­grup­pen i for­hold til opti­me­ring og præ­ci­se­ring af for­bed­rin­ger inden­for området.

DNV Gødstrup - Konceptprogram for Logistik 2Det over­ord­ne­de mål er at imple­men­te­re det logi­sti­ske kon­cept så tid­ligt som muligt i pro­ces­sen for på den måde at ska­be et opti­me­ret byg­ge­ri med fokus på anven­del­se og funk­tion. En ræk­ke ana­ly­se- og løs­nings­for­slag til i alt 16 logi­stik­kon­cep­ter udar­bej­des af Archi­Med i tekst og teg­nings­ma­te­ri­a­le og afrap­por­te­res efter­føl­gen­de til byg­her­ren. Der­ved sik­res en tæt dia­log imel­lem par­ter­ne samt at alle rele­van­te para­me­tre bely­ses.  På bag­grund af mate­ri­a­let beslut­ter byg­her­rer sig for valg af kon­cept og løs­ning, hvor­ef­ter det ind­ar­bej­des i dis­po­si­tions­for­sla­get og de føl­gen­de faser.

(Bil­led­ma­te­ri­a­le udar­bej­det i sam­ar­bej­de med Curavita.)

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09