Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Designkoncept – plejecentre i Holbæk Kommune -

Design­kon­cept – ple­je­cen­tre i Hol­bæk Kommune

Pro­jekt­pe­ri­o­de: 2014

’Tre flu­er med et smæk’ – som man siger. Archi­Med har udvik­let et design­kon­cept til tre nye ple­je­hjem i Hol­bæk kom­mu­ne i et innova­tivt og evi­dens­ba­se­ret sam­ar­bej­de med kom­mu­nens ple­je- og omsorgs­me­d­ar­bej­de­re og de udfør­en­de teams på byggeprojekterne.

Det­te har haft fle­re for­mål og fordele.

For det før­ste var for­må­let, at under­støt­te de nye ple­je­hjem i at være helt kon­kre­te i at give bebo­er­ne en syn­lig og prak­tisk ople­vel­se af vær­di­er­ne ’livs­glæ­de’, ’anven­de­lig­hed’, ’tryg­hed’ og ’ind­by­den­de’. Det er jo typisk ord, det er svært at bli­ve ueni­ge i, men som kan udtryk­kes meget for­skel­ligt i den vir­ke­li­ge ver­den. Og for det andet: Med et design­kon­cept til hele tre ple­je­hjem på én gang, er der gode vil­kår for at gå mere bevidst til valg af byg­ge­ma­te­ri­a­ler, far­ver, lys­de­sign og møb­ler, for­di der grun­digt gen­nem­drøf­tet og de enkel­te ple­je­hjem kan teste idéer af i prak­sis og dele erfa­rin­ger­ne med andre. Især med stig­nin­gen af demen­te bebo­e­re, hvis triv­sel afhæn­ger endog meget af de fysi­ske ram­mer og ple­je­hjem­mets atmos­fæ­re, er det afgø­ren­de med en evi­dens­ba­se­ret og demens­fag­lig til­gang til indret­ning. Det er med andre ord vær­di­ska­bel­se på fle­re niveauer.

At lave et design­kon­cept har også fle­re øko­no­mi­ske for­de­le. Når tre ple­je­hjem går sam­men om sam­me pro­jekt, er udgif­ten for det enkel­te ple­je­hjem over­kom­me­lig og per­so­na­lets tid med pro­jek­tet bela­ster ikke fra­vær fra ker­ne­op­ga­ven helt så meget. Der­u­d­over kan tre ple­je­hjem købe bil­li­ge­re hjem, når de skal hand­le for tre på én gang. Og de kan frem­over dele og byt­te møb­ler og udstyr med hin­an­den, så udnyt­tel­sen optimeres.

Archi­Meds arki­tek­ter og sygeple­jer­sker sam­ar­bej­de­de om opga­ven og sik­re­de en reelt tvær­fag­lig leve­ran­ce, hvor design og anven­del­se nu kan gå hånd i hånd.

 

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09