Demens

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

DEMENS

Antal­let af per­so­ner i befolk­nin­gen med demens er sti­gen­de. Arki­tek­tu­ren er en væsent­lig fak­tor for at ska­be ro, mind­ske aggres­si­vi­tet samt fore­byg­ge for­svin­den blandt demens­pa­tien­ter. Vi er i Archi­Med spe­ci­a­li­se­ret i sam­men­hæn­gen mel­lem de fysi­ske ram­mer og demens og i sær­lig grad, hvor­dan indret­nings­mæs­si­ge og arki­tek­to­ni­ske fak­to­rer i evi­dens­ba­se­ret sam­men­hæng med ple­je- og omsorgs­mo­del­ler, kom­pe­ten­cer, orga­ni­sa­tion m.m. kan støt­te og sti­mu­le­re dis­se per­so­ner i deres hverdag.

Archi­Meds til­gang er base­ret på evi­dens og erfa­ring fra for­skel­li­ge for­mer af syg­dom­men. Erfa­rin­ger­ne kom­mer bl.a. fra pro­gram­me­ring og gen­nem­fø­rel­se af kon­kur­ren­cen om et nyt Demens­ple­je­hjem i Aal­borg Øst til per­so­ner med svær demens­syg­dom. Der­u­d­over hol­der Archi­Med oplæg og wor­ks­hops, som sæt­ter fokus på de fysi­ske ram­mers betyd­ning for patien­ter og per­so­ner med sygdommen.

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09