Dan­ske Fysioterapeuter

Screen Shot 2016-08-02 at 14.49.21

FYSISKE RAMMER OG REHABILITERINGEN MANUAL

Ordre­gi­ver: Dan­ske Fysioterapeuter

Peri­o­de: 2016

Dan­ske Fysi­o­te­ra­pe­u­ter har fået lavet en manu­al til deres med­lem­mer, der skal under­støt­te dem i at med­vir­ke til at fysi­ske ram­mers ind­fly­del­se på reha­bi­li­te­ring frem­mes. At fysi­ske ram­mer – arki­tek­tu­ren og indret­nin­gen – har en påvirk­ning af vil­kår for effekt af træ­ning, aner­ken­des i sti­gen­de grad inden for eva­lu­e­ring og kva­li­tets­ud­vik­ling af reha­bi­li­te­ring. Det kan dog bli­ve meget bed­re end­nu og især er der et stort poten­ti­a­le for bed­re reha­bi­li­te­ring til bor­ger­ne, hvis fysi­o­te­ra­pe­u­ter har en prak­tisk og over­sku­e­lig manu­al, der gør dem i stand til på en nem måde at tage høj­de for for­de­le og udfor­drin­ger i de aktu­el­le fysi­ske omgi­vel­ser omkring en reha­bi­li­te­rings­si­tu­a­tion. Det være

En del fysi­o­te­ra­pe­u­ter kan i løbet af deres kar­ri­e­re kom­me til at del­ta­ge i stør­re eller min­dre byg­ge­pro­jek­ter. Det kan være i ex. pro­gram-, arbejds- eller byg­ge­ud­valg. Det er ikke en opga­ve, de – eller andre sund­heds­pro­fes­sio­nel­le – er vant til eller er uddan­net til at løse. Man­ge siger efter­føl­gen­de, at de først i ’bags­pej­let’ for­stod pro­ces­sens man­ge faser og niveau­er. Der­for tje­ner manu­a­len også det for­mål, at give en intro­duk­tion til et byg­ge­pro­jekts orga­ni­se­ring, pro­ces­ser og faser­nes for­skel­li­ge detal­je­rings­ni­veau­er. For hvor­når er der fokus på stør­rel­sen af rum og hvor­når skal der drøf­tes valg af far­ver til væg­ge? Og hvor­når er det rele­vant at ind­dra­ge viden og evi­dens fra manu­a­lens før­ste kapi­tel om de evi­dens­ba­se­re­de sam­men­hæn­ge mel­lem fysi­ske ram­mer og rehabilitering.

Manu­a­len er udar­bej­det, så den er let at navi­ge­re i og kan læses både på skærm og i en nem, lil­le lommemanual.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09