Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Center for Sundhed, Holstebro -

Cen­ter for Sund­hed, Holstebro

Center for Sundhed, Holstebro

CENTER FOR SUNDHED, HOLSTEBRO

Sam­let are­al: 12.000 m2

Anlægs­sum: 212 mio. kr.

Ordre­gi­ver: Holste­bro Kommune

Archi­Meds rol­le: Pro­ces­le­del­se, bru­ger­ind­dra­gel­se og kon­cept­pro­gram­me­ring mv.

Peri­o­de: 2012

Arbej­det med Cen­ter for Sund­hed bestod af tre hoved­dele: Pro­ces­le­del­se, bru­ger­ind­dra­gel­ses­pro­ces­ser og udvik­lin­gen af det kon­kre­te kon­cept­pro­gram for et sund­heds­cen­ter med et inte­gre­ret, kom­mu­nalt sam­ar­bej­de med regio­na­le akut-kli­ni­ske funk­tio­ner. Pro­jek­tet skal frem­stå som et nytæn­ken­de regionalt/nationalt model­ek­sem­pel, der yder­me­re er flek­si­belt og pro­du­ce­rer viden.

Holst2

Før­ste fase bestod i at ind­sam­le og ana­ly­se­re den viden, der på for­hånd var skabt for­ud for Archi­Meds invol­ve­ring for her­ef­ter at sty­re en foku­se­ret ind­sats i resten af bru­ger­ind­dra­gel­ses­fa­sen. Den­ne ind­sats skab­te et solidt og rele­vant fun­da­ment for opga­vens anden del; udvik­lin­gen af kon­cept­pro­gram­met for Cen­ter for Sund­hed. I bru­ger­ind­dra­gel­ses­fa­sen blev en del af Archi­Meds sær­li­ge wor­ks­hop­værk­tø­jer anvendt med fokus på at etab­le­re et fæl­les sprog mel­lem fag, funk­tio­ner og sek­to­rer samt udfor­dre de tra­di­tio­nel­le måder at tæn­ke sund­heds­byg­nin­ger og -virk­som­he­der på. Kon­cept­pro­gram­met inde­hol­der beskri­vel­se af mis­sion og vision for pro­jek­tet samt et grun­digt ana­ly­se­ar­bej­de, hvil­ket dan­ner grund­lag for det igang­væ­ren­de totalrådgiverudbud.

Archi­Med hav­de også ansva­ret for pro­ces­de­sign, faci­li­te­ring af bru­ger­ind­dra­gel­se og dia­lo­gen med med­ar­bej­de­re, bru­ge­re og borgere.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09