Bru­ger­pro­ces­ser

[column col=“1/2”]

[/column]

[column col=“1/2”]

BRUGERPROCESSER

Bru­ger­pro­ces­ser (ind­dra­gel­se af både per­so­na­le, patient og bor­ge­re) er cen­tra­le i arbej­det med sund­heds­væs­net, for­di bru­ger­ne er med til at sik­re design af de helt rig­ti­ge løs­nin­ger. Vi har stor erfa­ring med at plan­læg­ge og gen­nem­fø­re bru­ger-, patient- og borgerinddragelse.

Vores erfar­ne pro­ces­le­de­re sik­rer innova­ti­ve løs­nin­ger gen­nem ind­dra­gel­se af bru­ger­ne. Vi sik­rer, at bru­ger­pro­ces­ser­ne tyde­ligt adres­se­rer et givet for­mål i en over­sku­e­lig ram­me, så alle ved, hvor­for de er med i pro­ces­sen. Der­u­d­over sæt­ter vi med vores eks­per­ti­se fokus på, at pro­ces­de­sig­net under­støt­ter kra­vet om at ’spør­ge de rig­ti­ge, på det rig­ti­ge tids­punkt, på den rig­ti­ge måde’. Det er lige­le­des cen­tralt for os at bru­ge den viden, der kom­mer ud af det, til det rig­ti­ge – nem­lig at væl­ge det rig­ti­ge på det rig­ti­ge tidspunkt.

Igen er det den helt unik­ke for­del og essen­ti­elt for arbej­det i sund­heds­væs­net, at vi er en sam­men­sat råd­gi­ver­grup­pe, som stam­mer fra både sund­heds-, design- og innova­tions­fag (læs mere om ArchiMed’erne her).

[/column]

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09