Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bis­peb­jerg og Fre­de­riks­berg Hospi­ta­lers Innovationsforum

 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALERS INNOVATIONSFORUM

Ordre­gi­ver: Hospitalsdirektionen

ArchiMed’s rol­le: Pro­jekt­le­der, pro­ces­de­sig­ner og faci­li­ta­tor for Innovationsforum

Peri­o­de: 2009-

Archi­Med star­te­de som pro­jekt­le­der, pro­ces­de­sig­ner og faci­li­ta­tor af Fre­de­riks­berg Hospi­tals Innova­tions-forum i tæt dia­log med direk­tio­nen i 2009. Det­te forum er nu – siden sam­men­læg­nin­gen af Fre­de­riks­berg og Bis­peb­jerg Hospi­tal —  ét stort forum for med­ar­bej­der­dre­ven innova­tion. Forum­met har til for­mål at etab­le­re en ener­gisk, flek­si­bel og for­an­drings­vil­lig kul­tur mel­lem med­ar­bej­de­re, ledel­se og ekster­ne sam­ar­bejds­par­ter, som under­støt­ter og frem­mer innova­tion i form af mere kva­li­tet for patien­ter, mere effek­ti­vi­tet i res­sour­ceud­nyt­tel­sen og et bed­re arbejdsmiljø.

Der­u­d­over skal mæng­den af innova­tions­pro­jek­ter på hospi­ta­let – både inter­ne og pro­jek­ter med ekster­ne sam­ar­bejds­par­ter (bl.a. OPI) øges og bli­ve bed­re til at afprø­ve og imple­men­te­re idéer og nye produkter/processer i hospi­ta­lets drift.

Archi­Med fun­ge­rer som pro­jekt­le­der, pro­ces­de­sig­ner og faci­li­ta­tor for Innova­tions­forum, som er en flek­si­bel enhed, der har til for­mål at udvik­le og under­støt­te med­ar­bej­der­dre­ven innova­tion gen­nem løben­de med­ar­bej­der- og bru­ger­ind­dra­gel­se. Akti­vi­te­ter­ne i Innova­tions­forum adres­se­rer enten kva­li­tets­ud­vik­ling for patien­ter­ne, arbejds­mil­jø, effek­ti­vi­tet og/eller pro­duk­ti­vi­tet. Innova­tions­forum har eksi­ste­ren­de siden 2009 og Archi­Med har været med lige fra star­ten som gen­nem­gå­en­de kon­su­len­ter og frem­drifts­ryt­te­re. Forum­met er med til at etab­le­re en ener­gisk, flek­si­bel og for­an­drings­vil­lig kul­tur mel­lem med­ar­bej­de­re, lede­re og ekster­ne sam­ar­bejds­par­ter, som under­støt­ter og frem­mer innova­tion i form af mere kva­li­tet for patien­ter, mere effek­ti­vi­tet i res­sour­ceud­nyt­tel­sen og et bed­re arbejds­mil­jø. De enkel­te pro­jek­ter spæn­der vidt både i stør­rel­se og fra indret­ning til orga­ni­sa­tion og ledel­se og tæl­ler såle­des både arbej­de med fysi­ske rum og arbej­de med pro­ces­ser inden hospi­tals­drif­ten, hvil­ket til­sam­men er med til at ska­be en giv­tig synergieffekt.

At få gang i innova­tion i den trav­le og kom­plek­se hver­dag på et hospi­tal kræ­ver opfindsom­hed og flek­si­bi­li­tet. Det har Archi­Med. Og så er de gode til at sæt­te deres sund­heds- og innova­tions­fag­li­ge kom­pe­ten­cer sam­men i et godt sam­spil med vores med­ar­bej­de­re. Det­te frem­mer udvik­ling og  imple­men­te­ring af en innova­tions­kul­tur på hospitalet.

Jona­tan Schloss,

Vice­di­rek­tør, Bis­peb­jerg og Fre­de­riks­berg hospitaler

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09