Atten­do
Stra­te­gi- og forretningsudvikling

Peri­o­de: 2016 -

Opga­ve: Atten­do ønsker at styr­ke sin for­ret­nings­pro­fil og mar­kedspo­si­tion på ple­je­hjem­s­om­rå­det. Archi­Med hjæl­per med inter­es­sen­t­a­na­ly­ser og inci­ta­ments­struk­tu­rer omkring mulig­he­den for etab­le­ring af friple­je­hjem i dan­ske kom­mu­ner. Her træk­ker Archi­Med på sin sto­re ind­sigt i den kom­mu­na­le vel­færds­virk­som­hed, ændrin­ger­ne i behov og efter­spørgsel på vel­færdsy­del­ser, og ikke mindst de poli­ti­ske mulig­heds­rum i den offent­li­ge sektor.

Råd­giv­nin­gen omfat­ter juste­ring af de anlægs­mæs­si­ge og arki­tek­tur­fag­li­ge kon­cep­ter for friple­je­hjem, stra­te­gisk ana­ly­se og PR.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09