Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/archimed.dk/public_html/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Allerød Kommune - Tværgående effektiviseringer -

Alle­rød Kom­mu­ne — Tvær­gå­en­de effektiviseringer

Peri­o­de: 2016

Opga­ven:

I kom­mu­nens bestræ­bel­ser på at effek­ti­vi­se­re hjalp Archi­Med med at kick-star­te chef­grup­pens over­blik over især tvær­gå­en­de effek­ti­vi­se­rings­po­ten­ti­a­ler og få kata­ly­se­ret ini­ti­a­ti­ver i grup­pens sam­ar­bej­de og udval­get at værk­tø­jer hertil. 

Det­te blev gjort med en effek­tiv wor­ks­hop på et ordi­nært chef­grup­pe­mø­de og med fokus­grup­pe­ses­sions i tre del-chef­grup­per. På det­te grund­lag udar­bej­de­de Archi­Med et sæt af pri­o­ri­te­re­de anbe­fa­lin­ger for akti­ve­ring af ini­ti­a­ti­ver til tvær­gå­en­de effek­ti­vi­se­rin­ger og de iden­ti­fi­ce­re­de for­bed­rin­ger af velfærdsområdet.

Archi­Med står ad hoc til rådig­hed for faci­li­te­ring af oven­stå­en­de del­pro­ces­ser og for yder­li­ge­re re-kick­start og sene­re eva­lu­e­ring og effektmåling.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09