Alle­rød Kommune

NYT PLEJEHJEM

Ordre­gi­ver: Alle­rød Kommune

Peri­o­de: 2016

Alle­rød Kom­mu­ne har beslut­tet at opfø­re et nyt ple­je­hjem, der især er egnet til demens­ram­te. For at kom­me rig­tigt i gang med pro­jek­tet, tog byrå­det, Ældre­rå­det og nøg­le­per­so­ner fra den fag­li­ge og admi­ni­stra­ti­ve orga­ni­sa­tion på en stu­di­e­tur i juni.

Archi­Med plan­lag­de og faci­li­te­re­de under­vejs turen, som star­te­de med en intro­duk­tion til kom­mu­nens egne aktu­el­le akti­vi­te­ter og demens­ret­te­de til­bud – og som slut­te­de med en lil­le wor­ks­hop, hvor dagens ind­tryk blev drøf­tet og fore­lø­bi­ge input til ’hvad skal det nye ple­je­hjem kun­ne’ blev indsamlet.

Turen gik til ple­je­hjem­me­ne ’Virum­gård’ og ’Bre­de­bo’ i Lyng­by-Taar­bæk, ’Bak­ke­går­den’ i Gladsaxe og ’Jægers­borg­ha­ve’ i Gentofte.

Allerod-kommune-program+de-fire-centre-page-001

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09