Vi er ikke en ø.

Men­ne­sket er ikke en ø. Vi eksi­ste­rer i rela­tio­ner til andre og til de fysi­ske ram­mer. Det er ker­nen af alt det, Archi­Med arbej­der med.  Men vi bor på en ø. Archi­Med er flyt­tet fra gen­bo­ska­bet til Run­detårn til Chri­sti­ans­havn. Og det giver rig­tig god mening trods meta­for­en med øen. For på Chri­sti­ans­havn er diver­si­te­ten tyde­lig og af og til højlydt mel­lem net­op men­ne­sker, byg­nin­ger og akti­vi­te­ter.

Det kan vi godt li’ og helt sik­kert også dig, hvis vi en dag skal mødes om et pro­jekt eller en god idé,

Email: pwt@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09