Vi går nydel­sens vej

Hvis man gør det, man nyder, gør man som regel det, der er sundt. For­di nydel­se hand­ler om at gøre det, der er godt for krop og sjæl. For­di det ople­ves sådan med de klo­ge san­ser, vi som men­ne­sker er udsty­ret med. For­di det under­støt­tes af bekræf­ten­de og inspi­re­ren­de evi­dens, som leder vores veje til nydel­se på ret kurs.

Nydel­se — og ikke direk­te sund­hed — spil­ler en stør­re og stør­re rol­le i Archi­Meds pro­jek­ter. Sam­men med vores kun­der vil vi nem­lig ger­ne gøre ver­den bed­re ved at træf­fe beslut­nin­ger om de fysi­ske ram­mer og deres ind­hold, som reelt gør en posi­tiv for­skel. Det skal vir­ke. Ikke for­di det er sundt. Men for­di det erken­des i ople­vel­ser af nydel­se for øjet, sin­det og kødet — og her­ved er sundt.

Har du bemær­ket vores nye logo? Fun­det og valgt, for­di det giver os en mave­for­nem­mel­se af den enkelt­hed og kom­pro­mis­løs­hed, vi går til opga­ver­ne på — og som vi ger­ne vil sig­na­le­re tyde­li­ge­re. Og for­di det nedt­o­ner det gam­le log­os syge­hus­ag­tig­hed til for­del for noget mere uni­ver­selt. Archi­Med bru­ges i dag meget bre­de­re og dybe­re end nogen­sin­de før — præ­cis i tråd med vores mis­sion — og det skal vores logo også understrege.

Vi håber, du også kan se det.

Email: pw@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09