For­års­ren­gø­ring!

Archi­Med har taget for­års­ren­gø­rin­gen alvor­ligt – og har der­for fået ny hjem­mesi­de.

Vi håber, du synes om den – vi er sta­dig­væk ved at ret­te til, men synes den er værd af vise frem nu, hvor dage­ne bli­ver læn­ge­re.

Refe­ren­ce­li­sten er opda­te­ret, for der er sket meget det sidste hal­ve år. Aktu­elt er vi i gang blandt andet på Mors, i Faa­borg-Midt­fyn, i Fre­dens­borg, i Køben­havn og så laver vi et spæn­den­de pro­jekt for Domea.

Vi har fået en ny land­skabs­ar­ki­tekt-spe­ci­a­lestu­de­ren­de, som laver et super rele­vant pro­jekt om ple­je­hjem­mets ude­rum med sær­ligt fokus på pårø­ren­de.

Og vi har fået en slags lil­le­søster! Læs om ’hen­de’ under meto­der. Hun hed­der Wiis­dom og ful­den­der vores evner til at arbej­de med arki­tek­tur og men­ne­ske i alle ska­la­er – også den helt kro­p­snæ­re.

Så er vi i gang med 2017 – end­nu og mere og mere.

Email: pwt@archimed.dk
tlf: +45 21 48 29 09